?תירבעב סקימוק םיארוק ךיא
("חורה לא רבד" תא םיארוק ךיא תוחפל וא)


.הטמל הלעמלמו לאמשל ןימימ םיארוק תירבעב רפס
.םימידקת קיפסמ שי לבא ,סקימוקב םג תבייחמ הרוצ התואש קוחה תא עבק ימ עדוי אל ינא
.תרחא הרוצ םושב יתלקתנ אל םייתנב
(הלאשה לע רימתל הדות)


?"חורה לא רבד" תא השוע םצעב ימ


(תונתשהל לוכי הזו) דחא םדאנב קר םייתנב
... םיטרפ רתוי םיצור םתא םא
.םייטתסא םימעטמ קר הפ אצמנ אל "הנוטשיפ"ל רושיקה בוט


?תיביטקיפ תומד אוה םאה ?(וישכע דע תובוגתה ןאיש) רוצ ןורוד הז ימ


.אל
לכו סקימוקה ךרוצל ואצמוהש תויביטקיפ תויומד םה יבצ-ןב הקיבצו יקנעפ המיס ותוחא ,יקנעפ ןומיש תאז תמועל
.ךלש שארב לכה 'וכו 'וכו ןיבל םניב רשק


?"חורה לא רבד" לש שדח פירטס אצוי ןמז המכ לכ


.הערל וא הבוטל תונתשהל לולע הז לבא ,(יתמ עדי קודביש ימ) יפיצפס םויב עובש לכ םייתנב
.עובשל פירטס לש בצקב דומעל לכוא אלש ןכתי יתסנרפב היגרנא רתוי עיקשהל ךרטצא דיתעב םא
.סקימוק רתוי היהי ילש קנבה ןובשחב ןמנמש ק'צ תחני רחמ םא ,תאז תמועל
.תווקת חתפל המ ןיא ,רוציקב

?הטמל ןימי דצב םינטקה םירנאבה הז המ


.תירבעב סקימוק םישועש םירחא םירתאל םירושיק םה םינטקה םירנאבה
.הפמ קניל הצור ה\תאו סקימוק רתא שי ךל םג הרקמב םא
.תבותכ םע 100x28 רנאב חולשל הז ךירצש המ לכ