םעל היבופורגא
1
 
בורק
2
רעונל הידמ רטסופ
3
ולסואב רשגה לע
4
דרוקר הד ןוא לדינ הד טופ
5
םיצעהו םינבאה לא רבד
6
תיגולאנא רבד
7
דמחנ היה
8
הציפ תעב
9
םימיב אב
10
2003 הבוט הנש בתכמ
ריק יבוזא
11
רוחו ךשוח
12
הקיבצל קיצמ המ
13
ידנג תשרומ
14
!!!!םאבבאקס !!!שובבאקס
15
לשכש וקובוסואה
16
ןוקיליס סוכב הרעש
17
ראורבפב הכפהמ
 
ארח לש שוג בהז םזנ
18
2 רמ קבאמ
 
םילכ זגרא
19
ומוי י'גדיב בו'ג לכו בו'ג אוה בו'ג לכ
20
ץיטפופ הז םיקצומ
21
רה דילוהש רבכעה
22
טוקירטנא .א.א.א.א.א.א.א
23
תקלד ארטסקא
24
םדא ריזחל ריזח
25
הרשכה הסרגה - ריזח םדאל םדא
2005 הבוט הנש בתכמ
 
ןונוידה רזוח דוע
26